15 Yòu zaì wèi shāo zhīyóu yǐqián , jìsī de púrén jiù lái duì xiànjì de rén shuō , jiāng ròu gĕi jìsī , jiào tā kǎo ba . tā búyào zhǔ guō de , yào shēng de .