Sāmǔĕrjìshàng 2:28

28 Zaì Yǐsèliè zhòng zhīpaì zhōng , wǒ bú shì jiǎnxuǎn rén zuò wǒde jìsī , shǐ tā shāoxiāng , zaì wǒ tán shàng xiànjì , zaì wǒ miànqián chuān Yǐfúdé , yòu jiāng Yǐsèliè rén suǒ xiàn de huǒ jì dōu cìgĕi nǐ fù jiā ma .