Sāmǔĕrjìshàng 2:3

3 Rén búyào kuākǒu shuō jiāoào de huà , yĕ búyào chū kuáng wàng de yányǔ . yīn Yēhéhuá shì dà yǒu zhì shí de shén , rén de xíngwéi beì tā héng liáng .