Sāmǔĕrjìshàng 2:32

32 Zaì shén shǐ Yǐsèliè rén xiǎng fú de shíhou , nǐ bì kànjian wǒ jū suǒ de baì luō . zaì nǐ jiā zhōng bì yǒngyuǎn méiyǒu yī gè lǎo nián rén .