Sāmǔĕrjìshàng 2:36

36 Nǐ jiā suǒ shèngxia de rén dōu bì lái kòu baì tā , qiú kuaì yínzi , qiú gè bǐng , shuō , qiú nǐ cì wǒ jìsī de zhífèn , hǎo jiào wǒ dé diǎn bǐng chī .