Sāmǔĕrjìshàng 3:17

17 Yǐlì shuō , Yēhéhuá duì nǐ shuō shénme , nǐ búyào xiàng wǒ yǐnmán . nǐ ruò jiāng shén duì nǐ suǒ shuō de yǐnmán yī jù , yuàn tā chóngchóng de jiàng fá yǔ nǐ .