Sāmǔĕrjìshàng 3:21

21 Yēhéhuá yòu zaì Shìluó xiǎnxiàn . yīnwei Yēhéhuá jiāng zìjǐ de huà mò shì Sǎmǔĕr , Sǎmǔĕr jiù bǎ zhè huà chuán biàn Yǐsèliè dì .