Sāmǔĕrjìshàng 3:8

8 Yēhéhuá dì sān cì hūhuàn Sǎmǔĕr . Sǎmǔĕr qǐlai , dào Yǐlì nàli , shuō , nǐ yòu hūhuàn wǒ . wǒ zaì zhèlǐ . Yǐlì cái míngbai shì Yēhéhuá hūhuàn tóngzǐ .