Sāmǔĕrjìshàng 30:6

6 Dàwèi shén shì jiāojí , yīn zhòngrén wèi zìjǐ de érnǚ kǔ nǎo , shuō , yào yòng shítou dá sǐ tā . Dàwèi què yǐkào Yēhéhuá tāde shén , xīnli jiāngù .