Shēnméngjì 10:12

12 Yǐsèliè a , xiànzaì Yēhéhuá nǐ shén xiàng nǐ suǒ yào de shì shénme ne , zhǐyào nǐ jìngwèi Yēhéhuá nǐde shén , zūnxíng tāde dào , aì tā , jìnxīn jìn xìng shìfèng tā ,