Shēnméngjì 10:17

17 Yīnwei Yēhéhuá nǐmen de shén tā shì wàn shén zhī shén , wàn zhǔ zhī zhǔ , zhì dà de shén , dà yǒu nénglì , dà ér kè wèi , bú yǐ mào qǔ rén , yĕ bú shòu huìlù .