Shēnméngjì 11:21

21 Shǐ nǐmen hé nǐmen zǐsūn de rìzi zaì Yēhéhuá xiàng nǐmen lièzǔ qǐshì , yīngxǔ gĕi tāmende dì shàng déyǐ zēng duō , rú tiān fù dì de rìzi nàyàng duō .