Shēnméngjì 11:29

29 Jízhì Yēhéhuá nǐde shén lǐng nǐ jìnrù yào qù dé wéi yè de nà dì , nǐ jiù yào jiāng zhùfú de huà chén míng zaì jī lì xīn shān shàng , jiāng zhòuzǔ de huà chén míng zaì yǐ Bālù shān shàng .