30 Zhè èr shān qǐbù shì zaì Yuēdànhé nàbiān , rìluò zhī chǔ , zaì zhù Yàlābā de Jiānán rén zhī dì yǔ Jíjiǎ xiāngduì , kàojìn Mólì xiàngshù ma ,