Shēnméngjì 12:15

15 Ránér , zaì nǐ gè chéng lǐ dōu kĕyǐ zhào Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde fú fèn , suí xīn suǒ yù zǎi shēng chī ròu . wúlùn jiéjìng rén bú jiéjìng rén dōu kĕyǐ chī , jiù rú chī líng yáng yǔ lù yìbān .