20 Yēhéhuá nǐde shén zhào tā suǒ yīngxǔ kuòzhāng nǐ jìngjiè de shíhou , nǐ xīnli xiǎng yào chī ròu , shuō , wǒ yào chī ròu , jiù kĕyǐ suí xīn suǒ yù dì chī ròu .