Shēnméngjì 15:21

21 Zhè tóushēng de ruò yǒu shénme cánji , jiù rú quètuǐ de , xiāyǎn de , wúlùn yǒu shénme è cánji , dōu bùkĕ xiàn gĕi Yēhéhuá nǐde shén .