Shēnméngjì 15:6

6 Yīnwei Yēhéhuá nǐde shén bì zhào tā suǒ yīngxǔ nǐde cì fú yǔ nǐ . nǐ bì jiè gĕi xǔduō guó mín , què bú zhì xiàng tāmen jiè daì . nǐ bì guǎnxiá xǔduō guó mín , tāmen què bùnéng guǎnxiá nǐ .