Shēnméngjì 17:19

19 Cún zaì Tānàli , yào píng shēng sòng dú , hǎo xuéxí jìngwèi Yēhéhuá tāde shén , jǐn shǒu zūnxíng zhè lǜfǎ shū shàng de yīqiè yányǔ hé zhèxie lǜ lì ,