Shēnméngjì 2:29

29 Jiù rú zhù Xīĕr de Yǐsǎo zǐsūn hé zhù yà Ěr de Móyē rén daì wǒ yíyàng , dĕng wǒ guō le Yuēdànhé , hǎo jìnrù Yēhéhuá wǒmen shén suǒ cìgĕi wǒmen de dì .