Shēnméngjì 2:37

37 Wéiyǒu Yàmén rén zhī dì , fán kàojìn Jabbok hé de dì , bìng shān dì de chéngyì , yǔ Yēhéhuá wǒmen shén suǒ jìnzhǐ wǒmen qù de dìfang , dōu méiyǒu āijìn .