Shēnméngjì 20:17

17 Zhǐyào zhào Yēhéhuá nǐ shén suǒ fēnfu de jiāng zhè Hèrén , Yàmólìrén , Jiānán rén , Bǐlìxǐrén , Xīwèirén , Yēbùsīrén dōu mièjué jìng jìn ,