Shēnméngjì 20:3

3 Shuō , Yǐsèliè rén nǎ , nǐmen dàng tīng , nǐmen jīnrì jiāngyào yǔ chóudí zhēng zhàn , búyào dǎnqiè , búyào jùpà zhàn jīng , yĕ búyào yīn tāmen jīngkǒng .