17 Què yào rèn suǒ è zhī qì shēng de érzi wéi zhǎngzǐ , jiāng chǎnyè duō jiā yī fèn gĕi tā . yīn zhèr zǐ shì tā lìliang qiángzhuàng de shíhou shēng de , zhǎngzǐ de míngfèn bĕn dàng guī tā .