Shēnméngjì 21:6

6 Nà chéng de zhòng zhǎnglǎo , jiù shì lí beì shā de rén zuìjìn de , yào zaì nà shān gǔ zhōng , zaì suǒ dá zhé jǐngxiàng de mǔ niúdú yǐshàng xǐ shǒu ,