Shēnméngjì 21:8

8 Yēhéhuá a , qiú nǐ shèmiǎn nǐ suǒ jiùshú de Yǐsèliè mín , búyào shǐ liú wúgū xuè de zuì guī zaì nǐde bǎixìng Yǐsèliè zhōngjiān . zhèyàng , liúxuè de zuì bì de shèmiǎn .