Shēnméngjì 22:8

8 Nǐ ruò jiànzào fángwū , yào zaì fáng shàng de sìwéi ān lán gān , miǎndé yǒu rén cóng fáng shàng diào xià lái , liúxuè de zuì jiù guīyú nǐ jiā .