Shēnméngjì 23:20

20 Jiè gĕi waìbāngrén kĕyǐ qǔ lì , zhǐshì jiè gĕi nǐ dìxiōng bùkĕ qǔ lì . zhèyàng , Yēhéhuá nǐ shén bì zaì nǐ suǒ qù de wéi yè de dì shàng hé nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng cì fú yǔ nǐ .