Shēnméngjì 23:4

4 Yīnwei nǐmen chū Āijí de shíhou , tāmen méiyǒu ná shíwù hé shuǐ zaì lù shàng yíngjiē nǐmen , yòu yīn tāmen gù le Mĕisuǒbùdámǐyà de pí duó rén Bǐĕr de érzi Bālán lái zhòuzǔ nǐmen .