Shēnméngjì 25:15

15 Dàng yòng duì zhún gōngping de fǎ mǎ , gōngping de shēngdǒu . zhèyàng , zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde dì shàng , nǐde rìzi jiù kĕyǐ chángjiǔ .