Shēnméngjì 25:19

19 Suǒyǐ Yēhéhuá nǐ shén shǐ nǐ bú beì sìwéi yīqiè de chóudí rǎoluàn , zaì Yēhéhuá nǐ shén cì nǐ wéi yè de dì shàng de xiǎng píngān . nàshí , nǐ yào jiang Yàmǎlì de míng haó cóng tiān xià túmǒ le , bùkĕ wàngjì .