Shēnméngjì 25:9

9 Tā gēge de qī jiù yào dàng zhe zhǎnglǎo dào nà rén de gēnqián , tuō le tāde xié , tǔ tuòmo zaì tā liǎn shàng , shuō , fán bú wéi gēge jiànlì jia shì de dōu yào zhèyàng daì tā .