Shēnméngjì 26:10

10 Yēhéhuá a , xiànzaì wǒ bǎ nǐ suǒ cìgĕi wǒ dì shàng chū shú de tǔchǎn fèng le lái . suíhòu nǐ yào bǎ kuāngzi fàng zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián , xiàng Yēhéhuá nǐde shén xià baì .