12 Nàshí , wǒmen de le zhè dì . cóng Yànèn gǔ bian de Yàluoĕr qǐ , wǒ jiāng Jīliè shān dì de yī bàn , bìng qízhōng de chéngyì , dōu gĕi le Liúbiàn rén hé Jiādé rén .