Shēnméngjì 3:28

28 Nǐ què yào zhǔfu Yuēshūyà , miǎnlì tā , shǐ tā dǎn zhuàng . yīnwei tā bì zaì zhè bǎixìng qiánmian guō qù , shǐ tāmen chéngshòu nǐ suǒ yào guānkàn zhī dì .