Shēnméngjì 3:6

6 Wǒmen jiāng zhèxie dōu huǐmiè le , xiàng cóng qián daì Xīshíbĕn wáng Xīhóng yíyàng , bǎ yǒu rén yān de gè chéng , lián nǚrén daì háizi , jìn dōu huǐmiè .