Shēnméngjì 30:19

19 Wǒ jīnrì hū tiān huàn dì xiàng nǐ zuò jiànzhèng . wǒ jiāng shēng sǐ huò fú chén míng zaì nǐ miànqián , suǒyǐ nǐ yào jiǎnxuǎn shēngmìng , shǐ nǐ hé nǐde hòuyì dōu de cún huó .