Shēnméngjì 31:16

16 Yēhéhuá yòu duì Móxī shuō , nǐ bì hé nǐ lièzǔ tóng shuì . zhè bǎixìng yào qǐlai , zaì tāmen suǒ yào qù de dì shàng , zaì nà dì de rén zhōng , suícóng waì bāng shén xíng xié yín , lí qì wǒ , wéibeì wǒ yǔ tāmen suǒ lì de yuē .