Shēnméngjì 31:17

17 Nàshí , wǒde nùqì bì xiàng tāmen fā zuò . wǒ yĕ bì lí qì tāmen , yǎn miàn bú gù tāmen , yǐzhì tāmen beì tūn miè , bìng yǒu xǔduō de huòhuàn zāinàn líndào tāmen . nà rì tāmen bì shuō , zhèxie huòhuàn líndào wǒmen , qǐbù shì yīn wǒmen de shén bú zaì wǒmen zhōngjiān má ?