20 Yīnwei wǒ jiàng tāmen lǐng jìn wǒ xiàng tāmen lièzǔ qǐshì yīngxǔ nà liú nǎi yǔ mì zhī dì , tāmen zaì nàli chī de bǎozú , shēntǐ féi pàng , jiù bì piān xiàng bié shén , shìfèng tāmen , miǎoshì wǒ , beìqì wǒde yuē .