Shēnméngjì 31:7

7 Móxī zhào le Yuēshūyà lái , zaì Yǐsèliè zhòngrén yǎnqián duì tā shuō , nǐ dàng gāngqiáng zhuàng dǎn . yīnwei , nǐ yào hé zhè bǎixìng yītóng jìnrù Yēhéhuá xiàng tāmen lièzǔ qǐshì yīngxǔ suǒ cì zhī dì . nǐ yĕ yào shǐ tāmen chéngshòu nà dì wéi yè .