42 Wǒ yào shǐ wǒde jiàn yìn xuè yìn zuì , jiù shì beì shā beìlǔ zhī rén de xuè . wǒde dāo yào chī ròu , nǎi shì chóudí zhōng shǒulǐng zhī tóu de ròu .