Shēnméngjì 33:29

29 Yǐsèliè a , nǐ shì yǒu fú de . shuí xiàng nǐ zhè mĕng Yēhéhuá suǒ zhĕngjiù de bǎixìng ne , tā shì nǐde dùnpái , bāngzhu nǐ , shì nǐ wēi róng de dāo jiàn . nǐde chóudí bì tóu jiàng nǐ . nǐ bì tā zaì tāmende gāo chǔ .