Shēnméngjì 34:1

1 Móxī cóng Móyē píngyuán dēng ní bō shān , shàng le nà yǔ Yēlìgē xiāngduì de Písījiā shāndǐng . Yēhéhuá bǎ Jīliè quán dì zhídào dàn ,