Shēnméngjì 6:15

15 Yīnwei zaì nǐmen zhōngjiān de Yēhéhuá nǐ shén shì jì xié de shén , wéikǎng Yēhéhuá nǐ shén de nùqì xiàng nǐ fā zuò , jiù bǎ nǐ cóng dì shàng chúmiĕ .