Shēnméngjì 6:18

18 Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi zhēng , kàn wéi shàn de , nǐ dōu yào zūnxíng , shǐ nǐ kĕyǐ xiǎng fú , bìng kĕyǐ jìn qù de Yēhéhuá xiàng nǐ lièzǔ qǐshì yīngxǔ de nà mĕi dì ,