Shēnméngjì 7:9

9 Suǒyǐ , nǐ yào zhīdào Yēhéhuá nǐde shén , tā shì shén , shì xìnshí de shén . xiàng aì tā , shǒu tā jièmìng de rén shǒu yuē , shī cíaì , zhídào qiā daì .