Shēnméngjì 9:21

21 Wǒ bǎ nà jiào nǐmen fàn zuì suǒ zhù de niúdú yòng huǒ fùnshāo , yòu dǎo suì mó de hĕn xì , yǐzhì xì rú huī chén , wǒ jiù bǎ zhè huī chén sǎ zaì cóng shān shàng liú xià lái de xī shuǐ zhōng .