Shēnméngjì 9:26

26 Wǒ qídǎo Yēhéhuá shuō , zhǔ Yēhéhuá a , qiú nǐ búyào mièjué nǐde bǎixìng . tāmen shì nǐde chǎnyè , shì nǐ yòng dàlì jiùshú de , yòng dà néng cóng Āijí lǐng chūlai de .