1 Xiǎn wǒ wéi yì de shén a , wǒ hūyù de shíhou , qiú nǐ yīngyún wǒ . wǒ zaì kùnkǔ zhōng , nǐ ceng shǐ wǒ kuān guǎng . xiànzaì qiú nǐ liánxù wǒ , tīng wǒde dǎogào .